Bia phụ

tứ tuyệt - tiểu đối


 

 

 

(1926 - 2007)

 

 

 

 

                      

                           Những mốc thời gian ghi dậm dấu ấn trong cuộc đời Mẹ:

                           1968                                  1977                                            1991                                      2007

                           1972                                  1982

                           1975                                  1983

 

(1926 - 2007) 

NHÀ CHÁY.  QUÁN XIÊU. THƯƠNG XỨ VẮNG

TIN NHOÀ. THUYỀN GIẠT. VỌNG TANG XA

MƯƠI NĂM PHỐ NHỎ, NGUÔI LÒNG MẸ

VẠN THUỞ LĂNG CAO, SÁNG ẢNH BÀ