Từ điển trực tuyến Việt - Anh - Pháp - Hán...


Web Tác giả Trần Xuân An

Prof. DINH XUAN LAM,    JUSTIFICATION FOR NGUYEN VAN TUONG, Journal of Historical Studies (VIETNAMESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES - INSTITUTE OF HISTORY), VOLUME 1 NUMBER 1 (2006), p. 17-18. (05-7 HB7, bổ sung bản dịch phát hành vào năm 2006 vào mục tháng 6 HB7)

Vui lòng bấm vào các dòng dẫn (links) dưới đây:

1. Từ điển Tinh Văn -- Nhà sách Sông Hương

2. Từ điển Cây Tre -- Tạp chí Dân Trí

3. Từ điển Việt -- Báo Tuổi Trẻ

4. Từ điển tiếng Việt & các tiếng khác -- Hồ Ngọc Đức

5. Từ điển Webster

6. Tự điển Thiều Chửu -- Trang Nguyễn Du

7. Từ điển Hán - Việt trực tuyến 2.23

 

 

Những trang mục cơ bản 

trên Web Tác giả Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan