TIỂU SỬ BIÊN NIÊN

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824-1886),

 


 KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG

CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

biên soạn

 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

2006

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED