Sách lịch sử Việt Nam

Danh mục 2


  

Loại tham khảo riêng

 

Vài cuốn mới được biên soạn vào thập niên 20/XX và sau 1954, chưa được chuẩn hoá

(& có những trang thể hiện quan điểm không phù hợp ...)

WebTgTXA. không chịu trách nhiệm về những trang bên ngoài WebTpTXA., WebTgTXA., WebTXA.

 

Xuất xứ: Xem ghi chú trong sách pdf.

 

Xin lưu ý: Khi tải sách ở dạng pdf., vui lòng nhẫn nại chờ đợi (khoảng dăm bảy phút...)

 

1. Tạ Chí Đại Trường - Lịch sử nội chiến ở Việt Nam ( http://tieulun.hopto.org:25000 [*]) :

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/LichSuNoiChienOVietNam.pdf

2. Tạ Chí Đại Trường - Tây Sơn nhìn lại từ bên trong ( http://tieulun.hopto.org:25000 ) :

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/TaySonNhinLaiTuBenTrong.pdf

3. Kỉ yếu Hội thảo khoa học về chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong lịch sử Việt Nam (nguồn trực tiếp: Website Hội Khoa học lịch sử tỉnh Bình Dương):

http://www.sugia.vn/upload/fckeditor/KyyeuHoithaotrieuNguyen.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/Kyyeu-HoithaotrieuNguyen_hkhls-bdg.pdf

 

 

 

 

____________________________________________

(*) Thư viện điện tử này có lưu trữ một bài nghiên cứu của tôi:

Trần Xuân An, "Nguyễn Văn Tường 91824-1886) với nhiệm vụ lịch sử sau cuộc kinh đô quật khởi", vốn đã in trong các bản sách vi tính từ 2000, 2002, 2003 & 2004; các tạp chí điện tử (tcđt.) như Tcđt. Gio-o (gio-o.com), Tcđt. Chim Việt Cành Nam (chimviet.fr) & Tcđt. Giao Điểm (giaodiem.com) cũng đã đăng vào tháng 4 & 5-2005:

http://tieulun.hopto.org:25000/index.php?option=com_wrapper&Itemid=168

Nguyễn Văn Tường Với Nhiệm Vụ Lịch Sử   

http://tieulun.hopto.org:25000/download.php?file=NguyenVanTuongVoiNhiemVuLichSuSauVuKinhDoQuatKhoi

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/NguyenVanTuong-KinhDoQuatKhoi.pdf  (host: Google Page Creator)

Trân trọng & cảm ơn.

 

______________________________________

 

XEM THÊM:

SÁCH PDF - sử học - văn học - LƯU TRỮ

(Chưa sắp xếp, trình bày trang. Xin cảm phiền người đọc):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/sach-pdf