PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN

NGUYỄN VĂN TƯỜNG

(1824-1886)


 

truyện - sử kí - khảo cứu tư liệu lịch sử

TRẦN XUÂN AN

 

NHÀ XUẤT BẢN VĂN NGHỆ TP. HCM.

2004

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED