NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), "NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA, TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC"

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), MỘT NGƯỜI TRUNG NGHĨA

khảo luận một vài khía cạnh sử học

 

TRẦN XUÂN AN

 

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

2006

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED