GIỌT MỰC CÁNH ĐỒNG

VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN


 TRẦN XUÂN AN

 

tập thơ

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC IN GIẤY 

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED